Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 
- Mã chứng khoán: CNH 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.070.809 CP (tỷ lệ 61,42%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Trường Quốc 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 18.900 CP (tỷ lệ 0,08%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Đình Vũ 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 155.000 CP (tỷ lệ 0,63%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Cao Thái 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 33.900 CP (tỷ lệ 0,14%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.500.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn nhà nước 
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2017 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/10/2017.

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.