Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Vinpearl 
- Mã chứng khoán: CNH 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.492.240 CP (tỷ lệ 30,53%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Thanh Thủy 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 13.500.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu 
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2017 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/10/2017

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.