Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (20/03/2017)

Công Ty Cổ phần Cảng Nha Trang

Mã Chứng khoán: CNH.

Địa chỉ: Số 05 Trần Phú - Phường Vĩnh Nguyên - Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

 THÔNG BÁO

          V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

– Thời gian tổ chức  :   8h00 Thứ sáu ngày 31/03/2017 (Đón tiếp cổ đông từ 7:30)

– Địa điểm  :   Số 05 Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa

– Đối tượng  tham dự  :   Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Cảng Nha Trang (mã CNH) tại thời điểm chốt danh sách ngày 17/3/2017.

– Nội dung  : xem xét thông qua

  1. Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
  2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
  3. Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
  4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
  5. Tờ trình kế hoạch SXKD 2017
  6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm báo BCTC năm 2017
  7. Tờ trình thù lao HDDQT và BKS năm 2017.

Ghi chú:

a)  Ngày 20/03/2017 công ty đã gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 17/03/2017. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ công ty.

b)  Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 16 giờ ngày 29/03/2017, về Cảng Nha Trang theo số fax: 058 3590017 ; Email: long.pq@nhatrangport.com.vn (Mr.Long), hoặc địa chỉ Công ty tại: Số 05 Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa.

c)  Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại đây

Trân trọng

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.