CNH: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật: Thứ năm, 28/05/2020

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần Cảng Nha Trang

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Nha Trang

Mã chứng khoán:

CNH

Mã ISIN:

VN000000CNH8

Mệnh giá:

10,000 đồng

Sàn giao dịch:

UpCOM

Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:

11/06/2020

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 25/06/2020 đến ngày 30/06/2020 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty gửi thông báo mời họp tới các cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cảng Nha Trang – Số 5 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.      
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 15/06/2020
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

http://www.vsd.vn/22-p4c23-68742/2956/CNH-To-chuc-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2020.htm

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.