TỔ CHỨC VÀ CÁC CHỨC DANH CÔNG TY

 BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

Ông Lê Trường Quốc
 
- Bí thư
Ông Mai Đình Vũ
 
- Phó Bí Thư
Ông Phùng Anh Dũng
 
- Uỷ viên
Ông Nguyễn Đức Điểu

 

- Uỷ Viên
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
 
BAN KIỂM SOÁT:
Tên
Chức danh
      
Tên                          
Chức danh      
Ông Lê Trường Quốc
- Chủ tịch
   
Ông Phùng Anh Dũng
- Trưởng ban
Ông Mai Đình Vũ
- Thành viên
 
Bà Nguyễn Thị Vân Nhi
- Thành viên  
Ông Nguyễn Cao Thái
- Thành viên
 
Bà Trần Khánh Vân
- Thành viên  
Ông Đặng Thanh Thủy
- Thành viên
 
 
 
Bà Nguyễn Thị Huyền Trân
- Thành viên

 

 

 

 
 
BAN ĐIỀU HÀNH
Tổng Giám đốc: Ông Mai Đình Vũ
Tel:  058.3590839   Mobile phone: 0914 064 284 
Phó Tổng giám đốc: Ông Tống Minh Thảo
Tel:  058.3590839   Mobile phone: 0914 103859
Kế Toán Trưởng: Ông Nguyễn Cao Thái
Tel:  058.3590183   Mobile phone: 090 5385178
 
CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

PHÒNG KẾ HOẠCH – KHAI THÁC

Trường phòng

Ô. Phùng Anh Dũng

ĐT: (+8458).3590021

PHÒNG KỸ THUẬT

Q. Trưởng phòng

Ô. Nguyễn Hữu Phúc

ĐT: (+8458).3590742

Emai: huuphucnb@gmail.com

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Trưởng Phòng

Ô. Nguyễn Cao Thái

ĐT: (+8458).3590183

Email: caothai2501@yahoo.com

PHÒNG TỔ CHỨC - TIỀN LƯƠNG

Q. Trưởng Phòng

Bà Nguyễn Thị Vân Nhi

ĐT: (+8458).3590839

Emai: tctl@nhatrangport.com.vn

PHÒNG DỊCH VỤ - KHO BÌNH TÂN

Trưởng phòng

Ô. Vũ Ngọc Thanh

ĐT: (+8458).3591016

Email:thanhvu@nhatrangport.com.vn

 

 

 

Cảng Nha Trang là cảng biển loại I
Cảng nằm trong vịnh Nha Trang kín gió, luồng và độ sâu trước bến không bị bồi lắng, cảng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông và một phần tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng.