Đăng Nhập         

   Tra cứu tàu
Tên tàu
Từ  
Đến  
   Số lượt truy cập
Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tài liệu đại hội

 

  Tên công ty:        Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang

2.        Mã chứng khoán:           CNH

3.        Trụ sở chính: số 05 Trần Phú - p. Vĩnh Nguyên - Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

4.        Điện thoại: 058 3590183 - Fax: 058 3590017

5.        Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Thái

6.        Loại công bố thông tin:  24h

7.        Nội dung thông tin công bố

       * Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 : 8 giờ 30 phút thứ năm,  ngày 21 tháng 6 năm 2018 tại Hội Trường Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang

-          Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

-          Chương trình họp dự kiến

-          Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 – cá nhân

-           Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 – pháp nhân

-          Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường

-          Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

-           Báo cáo ban giám đốc tình hình kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

-          Báo cáo Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của công ty, hoạt động của HĐQT và ban giám đốc 2017 và định hướng 2018

-          Báo cáo tình hình tài chính năm 2017

-          Tờ trình HĐQT phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2017

-          Tờ trình của HĐQT phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2018

-     Tờ trình của HĐQT về ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

-     Quy chế nội bộ về quản trị công ty

-         Tờ trình của BKS: Bầu bổ sung thành viên BKS

-     Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS

-    Mẫu thẻ biểu quyết

-    Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

-    Thông tin bầu bổ sung thành viên BKS

Nội dung chi tiết: Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018


 
  Tin mới


   Sơ đồ vào cảng
   Photo
05 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: +84 58 3590021- 3590839 - 3590183 - Fax: +84 58 3590017