Đăng Nhập         

   Tra cứu tàu
Tên tàu
Từ  
Đến  
   Số lượt truy cập
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ (UBND tỉnh Khánh Hòa) (08.00 31/08/2017)

 

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
- Mã chứng khoán: CNH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.070.809 CP (tỷ lệ 61,42%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Trường Quốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 18.900 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Đình Vũ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 155.000 CP (tỷ lệ 0,63%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Cao Thái
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 33.900 CP (tỷ lệ 0,14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.500.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn nhà nước
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/10/2017.
 
  Tin mới


   Sơ đồ vào cảng
   Photo
05 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: +84 58 3590021- 3590839 - 3590183 - Fax: +84 58 3590017