Đăng Nhập         

   Tra cứu tàu
Tên tàu
Từ  
Đến  
   Số lượt truy cập
Thông báo đăng ký chốt quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang xin thông báo đến quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền như sau

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG
Tên giao dịch: CẢNG NHA TRANG
Trụ sở chính: 05 Trần Phú – Vĩnh Nguyên – Tp Nha Trang – Khánh Hòa
Điện thoại:                0583.590183             Fax: 0583.590017
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang
Mã chứng khoán:  CNH
Loại chứng khoán:     Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng                         
Sàn giao dịch:           UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2016
Lý do và mục đích:
- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: tháng 9/2016.- Địa điểm thực hiện: Số 05 Trần Phú – Vĩnh Nguyên – Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 
  Tin mới


   Sơ đồ vào cảng
   Photo
05 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: +84 58 3590021- 3590839 - 3590183 - Fax: +84 58 3590017